Jaarverslag activiteiten Nalandabodhi Nederland 2019

Nalandabodhi Nederland (©)

Januari 2020, Frans Commijs en Martine Lans

Algemeen Jaarverslag Nalandabodhi Nederland 2019

Hier volgt een kort overzicht van de activiteiten van Nalandabodhi Nederland in het jaar 2019. Dit overzicht is op onze Nalandabodhi website te vinden omdat ANBI-instellingen (dat zijn we!) sinds 1 januari 2016 verplicht zijn om onze gegevens openbaar te maken. Een financieel jaaroverzicht is ook op de website te vinden.

De organisatie.

Nalandabodhi Nederland is opgericht als kerkgenootschap via een notariele acte op 3 december 2010. Nalandabodhi Nederland is gelijk erkend als een officiële studiegroep binnen Nalandabodhi Internationaal dat onder leiding staat van Dzogchen Ponlop Rinpoche. De naam van de studiegroep is Nalandabodhi Nederland. De organisatie was in 2018 actief in Rotterdam en Wageningen. Daarnaast zijn er diverse losse activiteiten georganiseerd verspreid over het land.

Kamer van Koophandel.

Nalandabodhi Nederland is met ingang van de datum van oprichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51535564. De vestigingsplaats is Zutphen.

ANBI-instelling

Nalandabodhi Nederland is met ingang van de datum van oprichting erkend als ANBI-instelling, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Het fiscale nummer is 8500 72 852.

Aantal leden en vrienden

Aan het eind van 2019 hadden we .. leden en .. vrienden. Het aantal leden is dit jaar wat gestabiliseerd. We werken nog steeds aan groei om een meer stabiele groep te kunnen hebben van <40  Ook het zoeken naar een eigen ruimte staat wat “on hold”, en we hopen dat dit weer opgepakt kan worden komend jaar

De contactgegevens.

Het algemene contactadres is nederland@nalandabodhi.org .  

Het beleidsplan en de doelstelling.

Het beleidsplan met bijbehorende doelstelling is als volgt weergegeven in de stichtingsakte.

Het presenteren, uitdragen en bevorderen van de leringen, beoefeningen en trainingen in het Tibetaans Boeddhisme onder de leiding van De Dzogchen Ponlop Rinpoche, binnen zijn organisatie Nalandabodhi International, gevestigd te Seattle, 3902 Woodland Park Ave. N, Seattle, WA 98103. Nalandabodhi Nederland tracht haar doel te bereiken door:

  1. Het regelmatig organiseren van activiteiten voor geïnteresseerden en leden van Nalandabodhi om zich in een groepscontext in die leringen, beoefeningen en trainingen te bekwamen.
  2. Het bieden van ondersteuning aan de deelnemers van programma’s en leden van Nalandabodhi die ernaar streven om de aangeboden leringen, beoefeningen en trainingen in hun dagelijkse leven te integreren
  3. Het regelmatig organiseren van activiteiten voor leden van Nalandabodhi om hun inzicht in en hun beoefening van het boeddhisme te verdiepen.
  4. Het uitnodigen van leraren van Nalandabodhi International of verwante leraren om programma’s te begeleiden; zomede het als bron dienen om leden naar andere programma’s binnen Nalandabodhi International dan wel naar specifieke leraren of elders te verwijzen.
  5. Het regelmatig onderhouden van contact met Nalandabodhi International over de programma’s van studie, beoefening en training
  6. Het verrichten van activiteiten die direct of indirect verband houden met het hierboven omschrevene, zoals het uitgeven van voorlichtingsmateriaal, het vertalen van teksten, het uitgeven van boekjes, het uitgeven van een tijdschrift, het ontwikkelen en onderhouden van een website, het contact houden met verwante boeddhistische instellingen of anderszins, het organiseren van programma’s met verwante instellingen, en voorts door alle andere wettige middelen.

Per jaar wordt bovenstaande vormgegeven in een jaarprogramma met activiteiten open voor iedereen (open activiteiten) en activiteiten voor diegenen die lid zijn van Nalandabodhi (gesloten activiteiten). Voorbeelden van dat eerste zijn de open studie- en meditatie-dagen, en open meditatie avonden. Voorbeelden van dat laatste zijn bijvoorbeeld de sangha bijeenkomsten of deelname aan meer gevorderde beoefeningen.

Het beloningsbeleid.

Het beloningsbeleid bestaat eruit dat diegenen die als leraar cursussen geven, en diegenen die 100% verantwoordelijk zijn voor het coördineren van een hele cursus (met begin, midden en eind), hun reiskosten vergoed (kunnen) krijgen. Ook hoeven zij de bijdragen voor de betreffende cursus niet te betalen.

Daarnaast worden de reizen gemaakt namens Nalandabodhi Nederland vergoed, evenals onkosten gemaakt voor Nalandabodhi Nederland. Bij het eerste is te denken aan reiskosten voor leden van het bestuur voor bijeenkomsten van het bestuur. Bij dat laatste is te denken aan bloemen, cadeaus voor gasten, het drukken van folders, reclamekosten, enzovoort. Verder zijn er geen beloningen.

Voor mensen met weinig geld is er zowel korting mogelijk op de activiteiten, als op de bijdragen voor het lidmaatschap.

Verslag van de activiteiten in 2019

Nalandabodhi Nederland

De sangha en het bestuur

Sangha dagen. In 2019 zijn er 2 bijeenkomsten van de sangha geweest, één op 16 Maart en één op 20 Oktober. De twee belangrijkste onderwerpen op de eerste sangha bijeenkomst waren het herverdelen van taken die Sebo Ebbens heeft teruggegevn na zijn afscheid in 2018.  Verder hebben we vooruitgekeken op het bezoek van Dzogchen Ponlop Rinpoche in November 2019 in Hamburg, en het vaststellen van vertaling de nieuwe Mission statement, en de ontwikkelingen rondom website

en on-line leeromgeving. En natuurlijk was er uitgebreid tijd om bij te praten tijdens de borrel en het diner. De belangrijkste onderwerpen tijdens de tweede sangha bijeenkomst waren de financien en hoe deze te betseden , de toekomstviie van NB NL en en verdere ontwikkelingen omtrent website en leeromgeving.

Bestuur. Het bestuur is het afgelopen jaar een viertal keren bijeen geweest om met elkaar te overleggen over de voorgang van Nalandabodhi Nederland. Een van de belangrijke onderwerpen is steeds de poging om de leden bij de visie van Nalandabodhi te betrekken en bij de activiteiten die daaruit voortkomen. De bijeenkomsten van het bestuur staan om die reden open voor alle leden van Nalandabodhi (tenzij er personen besproken worden).

Het bestuur bestaat uit Frans Commijs en Martine Lans.

BUN. Nalandabodhi Nederland is op 22 november 2014 lid geworden van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN). De BUN is het overlegorgaan voor boeddhisten in Nederland. Twee bestuursleden zijn namens Nalandabodhi Nederland afgevaardigden naar de BUN. Afgelopen jaar is er twee keer een BUN-vergadering gehouden, waar een vertegenwoordiger van Nalandabodhi de eerste keer afwezig was vanwege ziekte. De tweede bijeenkomst in November is bijgewoond door een afgevaardigd lid.

Vertrouwenspersonen Er zijn er twee vertrouwenspersonen actief, namelijk Tom Hugens en Ellen de Koter. Deze hebben geen meldingen gehad in 2019.

Nieuwsbrief

Dit jaar verscheen onze eerste Nieuwsbrief voor leden! Deze willen we minimaal eens per kwartaal rondsturen.

IT ontwikkelingen

Martine en Frans zijn met een aantal leden bezig met het opstarten van het beheer website, het verder ontwikkelen van de nieuwe website, het opzetten van een Moodle on line leeromgeving en de verdere invulling van de planning van najaar 2019/ 2020.

Lia, Frans en Daniel zijn druk bezig om een goede beheerstructuur op te zetten door de huidige website. Ook coördineert Daniel de activiteiten rond de nieuwe website die door NB International wordt ontwikkeld.

.

Serge heeft voor NB NL een test omgeving gemaakt in Moodle, een on line leeromgeving. Deze is in het najaar gevuld met materiaal van het Pad van studie (ook de audio/video opnames van de bijeenkomsten).

Boeddhafestival

Het Boeddhafestival op 2 februari in Rotterdam is weer acher de rug, en was wederom een succes. Er zijn verschillende activiteiten en lezingen gegeven door onze leden. Er waren daardoor veel contacten en interesse. Er waren wel wat minder mensen aanwezig dan vorig jaar, maar ruim voldoende.

Meditatie/beoefening

Meditatie instructie. Gedurende het jaar zijn er veel persoonlijke, telefonische en online ontmoetingen geweest tussen de meditatie instructeurs (PI’s) en degenen die door hen begeleid worden. Het criterium is dat meditatie instructeurs regelmatig contact hebben met hun instructees. Dat doen we omdat we vinden dat beoefening binnen Nalandabodhi een belangrijke plek moet innemen.

Bijeenkomsten meditatie instructeurs. In 2019 zijn de PI’s een tweetal keren bij elkaar geweest om met elkaar te praten over de voortgang van de beoefening, over de aanpak van de meditatie-dagen, en over wat de instructeurs nodig hebben om goed te kunnen functioneren. Deze bijeenkomsten worden als bijzonder zinvol gezien vanwege de belangrijke rol van meditatie instructeurs in de dharma organisatie van Nalandabodhi.

Hoogtepunt van het jaar: EU sanghagathering met DPR in Hamburg

Het bezoek van Dzogchen Ponlop Rinpoche in Duitsland voor de Europese sangha gathering (19-24 November, in Hamburg) was een groot succes. Deze is bezocht door 11 sanghaleden en was georganiseerd door de Duitse Sangha. Ook de NL sanghaleden hebben hun steentje bijgedragen.

Goed Leven Goed sterven, boek en website Sebo Ebbens

Op 1 juni is de nieuwe website gestart, gebaseerd op het boek Sebo, over Goed leven en  goed sterven. Ook heeft NB NL besloten om de website die aan dit boek gekoppeld is te ondersteunen en te koppelen aan de NB website. De leden hebben het boek van Sebo Ebbens ontvangen. In september was er een ledendag georganiseerd rondom het nieuwe boek  van Sebo. Alle leden hebben als het goed is een exemplaar gekregen. Daar kwamen vrijwel alle leden (op 5 na) en alle vrienden/vriendinnen: 20 mensen. De dag was ook te zien als een opening van het nieuwe jaar na de zomer met een heerlijke lunch en borrel erna. Na deze dag zijn er nog een tweetal open studiedagen in Rotterdam ( 21 September en 19 Oktober) en zijn er twee open avonden in Zutphen.

Website Toegepast Boeddhisme

In 2019 is de website Toegepast Boeddhisme, dat is gelieerd aan de NB website, opgeschoond en overzichtelijker gemaakt. Daarnaast zijn nieuwe beoefeningen opgenomen.

Liederen van Realisatie

Eind Juni 2019 is er in Zutphen een bijeenkomst gehouden met Kristina Bisschoff uit Hamburg waarin we ‘Liederen van Realisatie’ hebben gezongen. De aanwezigen hebben weer fijn uit volle borst kunnen zingen. In November is een eerste start gemaakt met een maandelijkse maandagavond in Arnhem waar Doha’s gezongen worden.

Tara Drupchen

In het weekend van 20-22 September is er door verschillende sanghaleden meegedaan met de Tara Drupchen beoefening die over de hele wereld tegelijk gedaan werd door de verschillende Nalandabodhi Sanghas. Het is voor Ponlop Rinpoche een belangrijke beoefening, en het is belangrijk voor hem om dit als sanghas gezamenlijk te doen, of hier aandacht aan te besteden. In Nederland is een gezamenlijke beoefening georganiseerd in Arnhem (zondag 22 Sept bij Rik en Anouk). Ook in Rotterdam is op zaterdag door een aantal mensen samen de NBI beoefening gevolgd. Het was zeker een beoefening die de moeite waard is om te volgen. Volgend jaar weer!

Vajrasattva

In het voorjaar is er in Zutphen een dag met Veronique Faucheur (uit Berlijn) geweest waarin een aantal sanghaleden met een kleine groep Vajrayana beoefeningen gedaan hebben.

Mudra/Maitri Space Awareness

Lee Worley gaf een mooie lange retraite over Mudra Space Awareness in combinatie met de 5 wijsheden, in Dechen Choling (Frankrijk) van 12-23 Mei. Daar waren een 5-tal sanghaleden bij aanwezig, en hebben daar zeer van genoten.

Bezoek Karl Brunnholz

Eind Mei (27-29 mei) zou Karl Brunnholz ons bezoeken met een of twee avond lezingen. Een openbare lezing in Kenkon Wageningen en een lezing voor leden in Rotterdam. De voorbereidingen waren getroffen, maar door persoonlijke omstandigheden van Karl moesten deze helaas worden gecanceled.

Sitatara

Er zijn een aantal bijeenkomsten geweest in 2019 met een aantal sanghaleden om de Sitatara beofening samen te beoefenen en om deze meer in de sangha in te bedden.

Tweejarig Pad van beoefening online. In het voorjaar van 2019 is begonnen met het geven van het pad van Beoefening via online bijeenkomsten (maandelijks). Daarnaast is in Rotterdam  de gelegenheid om op elke eerste zondag Shamatha te beoefenen, en op de derde zondag per maand de beoefeningen van de leegtes. Dit zijn ook open activiteiten.

Studie

Vervolgstudie. In 2019 zijn er geen studiedagen geweest met vervolgstudie voor die leden die het tweejarige pad van studie hebben afgerond en die in de vervolgstudie geïnteresseerd zijn.

Vervolgstudie Vajrayana. In 2019 zijn er twee landelijke studiedagen geweest ten behoeve van het bestuderen van het Vajrayana pad van studie. De modules 4&5 en 6&7 zijn behandeld in een gemeenschappelijke bijeenkomst, en daarna in Rotterdam en Arnhem in aparte deelgroepjes verder doorgewerkt.

Tweejarig pad van studie. Ook in 2019 heeft het tweejarige pad van studie een vervolg gekregen. Voor de zomer zijn de Hinayana modules met goed resultaat afgesloten. Na de zomer zijn de deelnemers begonnen met de Mahayana modules. Vier leden uit de sangha die het pad van studie hebben gevolgd, geven het Pad van Studie verdeeld over 2 jaar, in 16 dagen (maandelijks een bijeenkomst, verspreid over Nederland).

Nalandabodhi Rotterdam

Open meditatie avonden.

In Rotterdam   is er de gelegenheid om op elke eerste zondagochtend Shamatha te beoefenen, en op de derde zondagochtend per maand de beoefeningen van de leegtes. Dit zijn open activiteiten. Hiervoor wordt een klein bedrag gevraagd. In de middag is er een informeel samenzijn met lunch.

Open studiedagen

In Rotterdam zijn er dit jaar 4 Open studiedagen gehouden. In het najaar waren 2 dagen georganiseerd rondom het thema goed leven, goed sterven. Dit was ook naar aanleiding van het verschijnen van het boek van  Goedleven goed sterven van Sebo Ebbens.

Studiegroep Rotterdam Ngondro/Vajrayana

Deze studiegroep is een aantal malen bijeen gekomen in Rotterdam.

Nalandabodhi Arnhem/Wageningen

Retreat

Op 11, 12 en 13 januari is een 3-daagse Shamatha retreat georganiseerd in Erichem door NB Arnhem-Wageningen. Op  zondagmiddag 13 januari uur is als onderdeel van de retreat de eerste keer de Groene Tara beoefening gedaan. Katja en Tom hebben deze geleid.

Beoefeningsdagen

Op zondag 17 februari was er in Erichem een beoefeningsdag. IN de ochtend werd en shamatha meditatie gedaan. Er was een gezamenlijke lunch en daarna werd door leden ervaring uitgewisseld over de Ngondro.

Een andere beoefeningsdag was op zondag 7 April in Arnhem bij Anouk en Rik met in de middag een Groene Tara beoefening.